fbpx
Ramina Consult Logo

Животозастраховане от Евролайф България ЕООД

Осигуряване, застраховане, спестяване

Финансовото осигуряване, спестяването и грижата за старините под формата на застраховка Живот е продукт с разнопосочна насоченост. Освен финансово обезпечение, застраховката предлага пасивен доход и има инвестиционна цел и, не на последно място, това е инструмент за данъчно облекчение.

Рамина Консулт има удоволствието да предложи на своите настоящи и бъдещи клиенти набор от животозастрахователни продукти като оторизиран финансов консултант на Евролайф България ЕООД.

Отговорът на всички въпроси, свързани с подсигуряване на бъдещето и подходящите финансови инструменти е индивидуален и следва да бъде предмет на цялостна консултация. Важно е да се отбележи, че услугата е насочена изцяло към потребителя и е напълно безплатна за него. Регистрираните застрахователни брокери, какъвто е Евролайф България ЕООД, получават възнаграждение от своите партньори при успешно сключена застраховка.

ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Евролайф България ЕООД е застрахователен брокер, вписан в регистъра на застрахователните посредници. Дружеството дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на ползвателя на застрахователната услуга.

По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено представена от негова страна информация, Евролайф България ЕООД има възможност да определи изискванията и потребностите на ползвателя, както и основанията си за съветите към него, относно конкретна застраховка.

Евролайф България ЕООД повече от застрахователен посредник. Като специалист в областта на финансовото осигуряване, спестяването и грижата за старините компанията се чувства отговорна за доброто състояние на своите клиенти. Финансовите консултанти провеждат цялостна консултация с цел намиране на най-подходящите инструменти за инвестиция и подсигуряване за индивидуални цели и нужди.

Евролайф България ЕООД подбира своите партньори сред международно реномирани компании по редица критерии: размер, вложения и инвестиране на фирмения капитал, опит в съответната сфера на бизнес, контрол на дейността, печалба на компанията.

Партньори на Евролайф България ЕООД са ЗАД Алианц България Живот, Граве България Животозастраховане ЕАД и ЗК Уника Живот АД.

*По материали от https://www.eurolife.bg/bg/bg/

Застраховка живот

Застраховката Живот е проява на отговорност към себе си и към своите близки хора, както и подсигуряване при евентуални неприятни стечения на обстоятелствата.

Животозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерно за него е задължението на застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие, да изплати договорената застрахователна сума или част от нея на бенефициента(ите) по полицата. В замяна на това обещание, клиентът заплаща застрахователна премия.

Освен това застраховката „Живот” може да бъде използвана и като средство за спестяване. Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Животозастраховането включва следните видове продукти:

Чисто рискови застраховки – те осигуряват изплащане на суми при настъпване на неблагоприятни събития.

Смесени застраховки – това са продукти, които комбинират застрахователно покритие при настъпване на събитие, както и дългосрочно спестяване на суми.

Спестовният  елемент на застрахователните договори също не бива да се подценява. Поради стриктната инвестиционна политика на застрахователите, спестовната застраховка може да се разглежда като напълно сигурна инвестиция – по подобие на банков депозит. Тя е разумен начин и един от вариантите за разпределяне на спестените средства.

Добре е, също да отбележим, че животозастрахователните продукти са насърчени от законовата уредба в България и носят данъчни облекчения за всеки, който сключи такъв договор.

В заключение – застраховането е механизъм за минимизиране на риска, който осигурява сигурност и дългосрочно спестяване и който се е доказал като изключително успешен в целия свят. Познат още от древността, този инструмент продължава да помага на милиони хора по света да посрещнат превратностите в живота.  Да бъдем отговорни е безценно.

*По материали от https://www.investor.bg/

Други услуги

Сделки с недвижими имоти

Продажба на имоти; Покупка на имоти; Наем на имоти; Пазарно проучване; Съдействие при сделки

Кредитно консултиране

Връзка с професионален кредитен консултант от кредитен посредник Кредит Център ООД

ЗАСТРАХОВАНЕ

Общо, автомобилно и животозастраховане, здравно осигуряване от Кредит Център ООД

За връзка с нас

Call Now Button
Начало