fbpx

Политика за поверителност

     I.        Уведомление за поверителност на личните данни

Това уведомление за поверителност се прилага за настоящия Уебсайт, достъпен на адрес https://ramina-consult.com/, поддържан от „Рамина Консулт“ ЕООД. „Рамина Консулт“ ЕООД е дружество, регистрирано в България с предмет на дейност консултантски услуги и посредничество в областта на недвижимите имоти.

„Рамина Консулт“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 203387248, със седалище и адрес на управление гр. София, кв.Враждебна, ул. 26, № 3, представлявано от Управителя Цветелинка Рашкова.

За всички въпроси, свързани с обработката на личните данни, може да се свържете с „Рамина Консулт“ ЕООД:

Длъжностно лице: Цветелинка Рашкова

Имейл: office@ramina-consult.com

Мобилен номер: +359 899931131

Не е необходимо да се регистрирате, за да използвате настоящия Уебсайт. Ако просто сте посетител, никаква лична информация за Вас не се събира. В случай, че решите да свържете с „Рамина Консулт“ ЕООД посредством електронна поща или регистриране за бюлетин, личните данни, които сте посочили, ще бъдат обработени.

С оглед осъществяване на обратна връзка, следните лични данни биха могли да бъдат обработени:

Име и фамилия;

– данни за контакт – телефон; адресна информация, адрес за кореспонденция, електронна поща;

В допълнение, с оглед спецификата на Вашето запитване, може да бъдат поискани, респективно обработени и данни за:

– месторабтота;

– длъжност;

– банкова или платежна информация;

Може да бъдат събирани данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания, които са адресирани или по друг начин се отнасят до „Рамина Консулт“ ЕООД.

   II.        Чувствителни данни

„Рамина Консулт“ ЕООД не събира чувствителни лични данни чрез настоящия Уебсайт и във връзка с използването му няма да ви бъдат поискани такива.

 III.        Предоставяне на лични данни на трети лица

Във връзка с използването на този уеб сайт, не се предават Ваши лични данни на трети лица. Евентуално „Рамина Консулт“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

– При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;

– При извършване на одит;

– При наличие на правен спор;

– По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

  IV.        Права във връзка с обработката на лични данни

Ø  Право на достъп:

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

Ø  Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

Ø  Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, „Рамина Консулт“ ЕООД можем да откаже изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Ø  Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

Ø  Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

– Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин: При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от „Рамина Консулт“ ЕООД към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

– Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас: Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите. Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

– Право на жалба: В случай, че смятате, че Вашите права във връзка със защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до „Рамина Консулт“ ЕООД. Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: kzld@cpdp.bg.

 

Call Now Button
Начало